Wczytuję dane...
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Wygraj płótna – i twórz dalej!

organizowanego przez MOMENTS ANDRZEJ JÓZEFOWIAK

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest MOMENTS ANDRZEJ JÓZEFOWIAK , z siedzibą w: ul. Krzysztofa

Kamila Baczyńskiego 19, 51-121 Wrocław , numer NIP 8951767679.

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 1. Konkurs jest prowadzony na stronie

https://www.facebook.com/haftdiamentowy.diy (zwanej dalej “Fanpage”)

 1. Konkurs trwa od 19.11.2021 do 1.12.2021 do godziny: 24:00
 2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 3.12.2021 do godziny 16:00 za pośrednictwem FanPage.

 

 • 2 Warunki uczestnictwa
 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone

18 lat.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Facebook’a.

 

 • 3 Zadanie konkursowe
 1. Zadanie konkursowe polega na:

- Opublikowaniu pod postem konkursowym jednej, bądź kilku wykonanych obrazów Haftu Diamentowego

- Zachęceniu bliskich znajomych do rozpoczęcia przygody z Haftem Diamentowym

UWAGA:

Polubienie profilu Fanpage’a, oznaczenie znajomych w komentarzu oraz udostępnienie postu

konkursowego zwiększa szanse na wygraną.

 1. Organizator wybierze 5 zwycięzców konkursu, na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

       4. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie przesłanych zdjęć na stronie www.facebook.com/haftdiamentowy.diy/ oraz w sklepie www.haftdiamentoy.pl .

 

 • 4 Nagroda

1.Nagrodą w konkursie jest:

Płótna do Haftu Diamentowego.

Nagroda za 1 miejsce:

Para Namiętność (duży – 45x60)

Wesołe Dmuchawce (duży – 45x60)

Uśmiechnięte Słońce (45x45)

Afrykańska Kobieta (35x45)

Wiosenna Dziewczyna (35x35)

 

Nagroda za 2 miejsce:

Wesołe Dmuchawce (duży – 45x60)

Uśmiechnięte Słońce (45x45)

Piękne Żonkile (35x45)

Nagroda za 3 miejsce:

Uśmiechnięte Słońce (45x45)

Nagroda za 4 miejsce:

Piękne Żonkile (35x45)


Nagroda za 5 miejsce:

Wiosenna Dziewczyna (35x35)

 1. Nagroda zostanie przesłana pocztą.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,

w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,

któremu przyznano nagrodę.

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36

godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - wiadomości prywatnej z

następującymi danymi:

 1. imię i nazwisko
 2. adres korespondencyjny
 3. numer telefonu
 4. adres mailowy
 5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu

odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa

do nagrody.

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych

profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 • 5 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu)

dni od dnia wydania Nagród.

 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym

na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 • 6 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w

Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 • 7 Prawa autorskie

 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.

Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników

jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób

praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w

inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów

i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

 

 1. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie

obowiązującymi przepisami.

 

 • 8 Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2021. I obowiązuje do 3.12.2021.

2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

3.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.